Connect with us

חשיפה מאזנית

חשיפה מאזנית, השלכות אפשריות בגידור חשיפה

Published

on

סיכון מטבע חוץ מוגדר כחשיפת חוסנה הפיננסי של חברה כלשהי לתנודות אפשריות בשערי חליפין.

מלבד ההיבט הכלכלי תזרימי, נשאלת השאלה מהי חשיפה מאזנית (חשבונאית) ?  ועד כמה חשוב באמת לגדר חשיפה זו גם בחברות שאינן ציבוריות.

חשיפה מאזנית – מודדת את שיעורי הרווח / הפסד כתוצאה משינויים בשע”ח על רכיבי המאזן. החשיפה גורמת לשחיקה בערך הנכסים או ההתחייבויות באופן שעלול לגרום לכרסום בהון העצמי ופגיעה ביחסים הפיננסים (יחס שוטף, יחס מהיר, הון עצמי מאזן וכו’).

חשיפה זו נובעת מקיום עודף נכסים במטבע חוץ מסוים והעדר התחייבות באותו מטבע ולחילופין עודף התחייבויות במטבע חוץ מסוים והעדר נכסים באותו המטבע.

חשיבות הטיפול בחשיפה המאזנית בקרב חברות ציבוריות אינה מוטלת בספק. מצב בו דוחות החברה חשופים לעיני כל ונבחנים כל העת ע”י שוק ההון והמערכת הבנקאית, מחייב תשומת לב ואומדן קבוע של היקפי החשיפות ודרכי ההתגוננות.  אך לא רק חברות ציבוריות חייבות לבחון חשיפה זו, חברות פרטיות אשר עושות שימוש גבוה באשראי בנקאי ודוחותיהם נבחנים בקפידה ע”י המערכת הבנקאית מחויבות במעקב ובחינה מתמדת אודות השלכות אפשריות של שינויי שע”ח ו/או מדדים על רכיבי המאזן.

משמעויות אפשריות של חשיפות מאזניות:

  1. אשראי בנקאי – הרעה ביחסים הפיננסים (יחסים כגון יחס שוטף ו/או הון עצמי למאזן) עלולים להשפיע על החלטות אשראי מבנקים ובמיוחד במקרים בהם בנקים קבעו קובננס לאשראי קיים.
  2. העלאת פרמיית הסיכון – ירידה בערכם של נכסים או עליה בערכם של התחייבויות כתוצאה משינויי בשע”ח עלולה להעלות את רמת הסיכון של החברה בעיניי האנליסטים ולירידה בשווי החברה בהתאם.
  3. דיבידנדים ובונוסים – קיימות חברות אשר ההחלטה באם לחלק דיבידנד תלויה ביחסים פיננסים (לדוגמה: שיעור הון עצמי לסך מאזן).

דרכי טיפול ונטרול חשיפות מאזניות:

גידור טבעי – בעדיפות ראשונה יש לשאוף לבצע התאמה (matching) בין נכסים והתחייבויות כך שאלה יהיו באותו מטבע. באם מהלך מסוג זה ייושם במלואו הרי שעלייה בהתחייבות במטבע מסוים תקוזז בעליה בנכס באותו המטבע, וההפך.

להלן דוגמאות:

  • באם לחברה אשר מדווחת בשקלים יש נכס נדל”ן באירופה, הרי שכדי לגדר חשיפה לירידה בערכו של האירו ביחס לשקל, במסגרת גידור טבעי, יש ליטול הלוואה באירו או להמיר הלוואה קיימת (במטבע אחר מאירו) להלוואה באירו כך שייווצר איזון בין הנכס להתחייבות באירו.

באם לחברה אשר מדווחת בשקלים יש ספקים אשר התשלום אליהם הוא במטבע דולר ארה”ב, הרי שגידור טבעי יהיה להחזיק נכסים כמו עודפי מזומנים שברשותה במטבע דולר ארה”ב או להרחיב את מעגל לקוחותיה בשווקים אשר התקבול המקובל הוא בדולר ארה”ב. במידה וכוחה התחרותי בשוק המקומי חזק דיו באפשרותה לנסות לכפות על לקוחות לעבור לתשלום בדולר.

במידה ולא ניתן לגדר את חשיפת החברה באופן טבעי יש לעשות שימוש בכלים הפיננסים המוכרים (אופציות רכש/מכר, פורוורד או אסטרטגיות משולבות).  

להלן דוגמאות:

חברה המדווחת בשקלים ומחזיקה בנכס שערכו נקוב באירו (למשל בניין באירופה)

חברה זו חשופה לפיחות בערכו של האירו ביחס לשקל.

בהעדר מנגנונים טבעיים, גידור חשיפה זו מומלץ שיעשה באמצעות רכישת אופצייתeur/ils  put. אופציה זו שקולה לתשלום ביטוח כנגד ירידת שע”ח (הגנה מלאה בכיוון החשיפה) ובתרחיש של תיסוף האירו מול השקל נותרת ברשות החברה הזכות שלא לממש את האופציה ולפיכך, מוגבל הסיכון לגובה הפרמיה ששולמה בלבד.

מכירת חוזה עתידי מסוג פורוורד במקרה שכזה איננה מומלצת שכן בעליה בשע”ח אירו שקל יגרמו לחברה הפסדים תזרימיים אשר לא יתקזזו מול עליה בשווי הנכס בספרים (הפסד תזרימי לעומת רווח חשבונאי).

השפעה של ירידה בשע”ח אירו שקל על היחסים הפיננסים:

  • יחס שוטף: מוגדר כיחס שבין רכוש שוטף לבין התחייבויות שוטפות. יחס זה צפוי לעלות כתוצאה מעליה במזומנים שיתקבלו מאופציית put שנרכשה. ללא גידור יחס זה יהיה ללא שינוי מכוון שיחס זה לוקח בחשבון רק רכוש שוטף בעוד שבנין מוגדר כרכוש קבוע. 
  • מנוף פיננסי: רכישת אופצייתput  תשמור על היחס ללא שינוי מכוון שכנגד ירידה בערך הנכס שנבעה מפיחות האירו החברה תקבל מזומנים מהאופציה שרכשה. ללא ביצוע הגנות המנוף הפיננסי יעלה כתוצאה מכרסום ההון העצמי שנבע מירידה בערכו של הבניין.
  • שיעור הון עצמי לסך המאזן: ירידה בערכו של נכס הנדל”ן תתקזז מול עליה ביתרות המזומנים שיתקבלו מאופציית ה-put שנרכשה ולכן שיעור ההון העצמי ביחס לסך המאזן צפוי להישאר ללא שינוי מהותי. ללא ביצוע הגנות שיעור ההון העצמי לסך המאזן יירד כתוצאה מכרסום ההון העצמי שנבע מירידה בערכו של הבניין.

חברה המדווחת בשקלים ובעלת יתרת ספקים צמודי דולר וחוסר בנכסים דולרים:

חברה זו חשופה לתיסוף בדולר לעומת השקל (פיחות השקל).

גידור חשיפה זו יכול שייעשה באמצעות רכישת אופציית רכש  call usd/ils אולם גם באמצעות אסטרטגית צילינדר מכוון שאם תתרחש ירידה בשע”ח דולר שקל הרי שהפסדים שיגרמו מאסטרטגית הצילינדר (השקולה לעסקת פורוורד במבנה הסיכון) יקוזזו מהירידה בהתחייבויות לספקים.

השפעה של עליה בשע”ח דולר שקל על היחסים הפיננסים:

  • יחס שוטף: עליה בסעיף ספקים כתוצאה מייסוף הדולר תקוזז ע”י עליה במזומנים שיתקבלו מרכישת אופציית call usd/ils ולכן היחס השוטף צפוי להיפגע פחות בהשוואה למצב שבו החברה לא עשתה הגנות כלל.
  • מנוף פיננסי: עליה בסעיף ספקים כתוצאה מייסוף הדולר תקוזז ע”י עלייה במזומנים שיתקבלו מרכישת אופציית הרכשcall usd/ils   ולכן המנוף הפיננסי צפוי להישאר ללא שינוי. במידה והחברה לא ביצעה הגנות המנוף הפיננסי יעלה כתוצאה מעלייה בהתחייבויות לספקים.
  • שיעור הון עצמי ביחס לסך המאזן: עלייה בסעיף ספקים תלווה בעלייה ביתרות המזומנים ולכן היחס צפוי להיפגע פחות בהשוואה למצב שבו החברה לא עשתה הגנות כלל.

גידור החשיפה המאזנית חייב להיות חלק ממדיניות כוללת לניהול סיכונים. כל חברה, בהתאם למאפייני הפעילות והסיכון, תבחר באם להקדיש מאמץ בכיוון זה. בכל מקרה, אין בהגנה המאזנית בכדי לנטרל לחלוטין את החשיפה הכלכלית תזרימית (תלוי באופי החשיפה ואופי כלי הגידור שנבחר). יש לבחון את מכלול ההשפעות בטרם ביצוע פעולת ההגנה

טכנלוגיה חדשנית מאפשרת כיום לקבל כלי מחשוב עוצמתיים בנושא, גלו עוד

לשיחה עם מומחה

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

הירשם לניזולטר

הפופולריות

כל המידע המוצג בדף זה, בין אם בצורת מאמרים, קטעי וידאו, פרסומים, טוקבקים או מדיה דיגיטלית/אלקטרונית אחרת, לרבות קישורים לאתרים חיצוניים, הינו מידע כללי בלבד. המידע המפורסם בדף זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, מס, חשבונאי או המלצה, הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או נכסים פיננסים ו/או מוצרים פנסיוניים מכל סוג, ואין בו בכדי להוות תחליף לייעוץ כדין המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם ו/או מקרה ו/או עסקה וכיוצ"ב. הכותבים ו/או מי מטעם ו/או כל גוף הקשור, במישרין או בעקיפין, לכותבים אינו מתחייב כי המידע הינו מדויק, אמין ושלם או שהדעות או הניתוחים הכלולים בו מייצגים את דעתם של הכותבים. כל העושה שימוש במידע הנ"ל עושה זאת על דעתו ועל אחריותו הבלעדית. הכותבים ו/או כל גוף אחר הקשור לכותבים, במישירין או בעקיפין, לא יישאו בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה מהיסמכות או שימוש במידע, בדעות או בניתוחים האמורים.

שלח
הירשם לניוזלטר שלנו
הירשם לניזולטר
אני מסכים להצטרף לרשימה
שלח