Connect with us

ניהול סיכונים

הגדרת מטרות בניהול סיכונים

Published

on

הגדרת מטרות ניהול הסיכונים, כמו גם הגדרת מטרה בתחומים אחרים, הוא שלב ראשוני וקריטי להצלחה. ניסוח המטרה צריך להיות מדוייק וברור, מציאותי ובר השגה ובו בזמן מאתגר, מדיד ותחום בזמן. בטרם הגדרת מטרה הקשורה לניהול סיכונים, חייבת ההנהלה אשר אחראית על ניסוח המטרה, להכיר במתח הקיים בין החשבונאות לכלכלה בכל הקשור לפעולות גידור, וכן במתח בין הרצון להיות מוגנים לבין שנאת הפסדים ממכשירי גידור. הכרה באילוצים ואימוץ טכניקות שונות להפחתת המתחים, הוא שלב מפתח בהגדרת מטרת ניהול הסיכונים בחברה.

מתח שבין הכלכלה לחשבונאות

במקרים רבים, ביצוע פעולת גידור שמטרתה לספק הגנה כלכלית, דווקא יוצרת תנודתיות בלתי רצויה בדוחות הכספיים ובתוצאות העסקיות. לדוגמה, במקרה של הגנה על התוכנית התקציבית השנתית באמצעות סדרה של עסקאות בנגזרים העתידים לפקוע בהדרגה על ציר הזמן. עסקאות אלה אמורות להגן על עסקאות ריאליות חזויות שטרם קיבלו ביטוי בספרים – אך עלולות ליצור תנודתיות הנובעת משערוך עסקאות הגידור מידי נקודת חתך. לעומת זאת, הגנה רק על עסקאות שקיבלו ביטוי בדוחות הכספיים, משמעותה למעשה ויתור על הגנה על עסקאות ראליות חזויות שטרם קיבלו ביטוי חשבונאי ודה-פקטו ויתור הגנה על התוכנית התקציבית.

מתח שבין הרצון להיות מוגנים לבין שנאת הפסדים ממכשירי גידור

הרצון להגן על התוכנית התקציבית מפני סיכון שע”ח הוא רצון מובן ואינטואיטיבי. אולם אם הביטוי של הרצון להגן מתבטא בנעילת שער באמצעות סדרה של עסקאות פורוורד על מלוא החשיפה השנתית, עלולות להיות לכך השלכות חמורות ביותר לחברה. ביצוע סדרה של עסקאות פורוורד, כמעין פתרון בית ספר, אינו בהכרח מתאים למציאות העסקית המורכבת במסגרתה מתמודדת החברה. בסביבה עסקית תחרותית, קיבוע שער באמצעות עסקאות גידור עלול לגרום לחברה לנזקים משמעותיים, במידה ומתחזק כוחם התחרותי של המתחרים אשר לא ביצעו פעולות גידור, ולכן נהנים מתנאי שוק משופרים. הפסדים מעסקאות גידור, בין אם הם תזרימיים או בשלב מסויים “רק” משוערכים בהפסד (“הפסד על הנייר”), עלולים לגרום לחברה מצוקת נזילות במידה והבנק ידרוש מהחברה להגדיל את הביטחונות שהחברה העמידה לטובת אותן עסקאות.

טכניקות לגישור ולהפחתת מתחים

ישנן מספר טכניקות אשר מפחיתות את המתחים שהוזכרו לעיל.

גידור דינאמי: גיבוש מדיניות הנוגעת לאופק הגידור ולשיעורי הגידור

אופק גידור: חברה נדרשת להחליט אם אופק הגידור יהיה קבוע בכל עת (לדוגמה, 12 חודשים קדימה בכל עת) או שאופק הגידור יהיה עד תום שנה קלנדרית (כאשר הסיכון הוא “נפילה מצוק” בשנת התקציב הבאה כמתואר באיור).

שיעור גידור: אופק גידור כפונקציה של זמן- שיעורי גידור הולכים ופוחתים על ציר הזמן, ועד אופק הגידור עליו הוחלט.

יישום חשבונאות גידור: אם החברה תעמוד בכללים ובדרישות המחמירות יחסית של התקינה החשבונאית, ניתן יהיה לרשום את השינויים בשווי ההוגן של מכשירי הגידור בקרן הון, ולהסיט את השווי מקרן הון לדו”ח רווח והפסד רק כאשר העסקה אותה המכשיר נועד לגדר תקבל ביטוי בדוחות. מלבד הקושי היחסי לעמוד בדרישות התקן בכל הקשור לתיעוד ולביצוע מבחנים שונים, יש לקחת בחשבון כי גם מגוון אסטרטגיות הגידור הכשירות לחשבונאות גידור הן מצומצמות יחסית.

יישום תמהיל של אסטרטגיות גידור, חלקן עם הפסד פוטנציאלי מוגבל: ניתן ליצור אסטרטגיות הגנה בעלות מבנה סיכוי/סיכון המותאם לצרכי החברה (Tailor Made), ובחלקן גם להגביל את פוטנציאל ההפסד. חלק גדול מאותן אסטרטגיות, דווקא אינן כשירות לחשבונאות גידור, אולם מעצם מבנה הסיכוי/סיכון שלהם, הן מטבען מצמצמות סיכון של הפסדים תזרימיים ו/או משערוכים.

הכרה מצד ההנהלה באילוצים השונים ואימוץ טכניקות שונות להפחתת המתחים, הוא שלב מפתח בהגדרת מטרת ניהול הסיכונים בחברה. לחברות שונות יתכנו מטרות שונות, אשר ניתן למקם אותן על סקאלה. בצד קיצון אחד של הסקאלה מצויות חברות אשר מקדשות את הגידור הכלכלי ומתעלמות מההיבט החשבונאי. מצדו השני של הסקאלה מצויות חברות אשר מקדשות את הנראות החשבונאית בלבד. לאחר שהנהלת החברה מחליטה היכן היא מרגישה בנוח להימצא על הסקאלה, הגדרת מטרת ניהול סיכונים תהפוך למשימה פשוטה יותר, ותעלה את הסיכויים להצלחה במשימת ניהול הסיכונים.

גלו כיצד טכנולוגיה ומומחיות יכולים לסייע

לשיחה עם מומחה

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

הירשם לניזולטר

טיפים וכלים

גידור שנת תקציב – עקרונות ופרמטרים

Published

on

By

ברבעון האחרון של כל שנה חברות רבות שוקדות על הכנת תקציב לשנת העבודה הבאה. חלק עיקרי בתוכנית העבודה הוא שע”ח אשר משפיע כמובן על התקציב ויישומו. הכנת תקציב, כמו גם קביעת שער תקציב והחלטות גידור אסטרטגיות לעיתים נראים סבוכים . אנו סבורים כי עבודה מתודית וסדורה אשר מחד מצמצמת הערכות והיבטים פסיכולוגיים ומאידך נותנת משקל לסוגיות כלכליות ועסקיות, יספקו לחברה מענה נהיר וסדור לגידור שנת התקציב. 
בבניית תכנית העבודה נכון להתייחס למספר פרמטרים:

 1. שאלת שער תקציב
 2. סוגיית תקציב הגנות
 3. מתווה אסטרטגי לניהול פעילות המטבע

להלן נציג חלק מהסוגיות העיקריות העולות ועקרונות מנחים לאמור.

שער תקציב

תכנית העסקית המבוטאת בערכים כספיים. ניהול סיכונים משמעו להפחית או לנטרל גורמי סיכון אקסוגניים שאינם חלק מפעילות הליבה ואשר יש בהם בכדי לגרום לסטייה מהתוכנית העסקית.

כיצד באה לביטוי סביבת השער הנוכחית? עסקאות קיימות שכבר בוצעו לשנה הבאה? איך נקבע את שער מה ?באמת חשוב ורלוונטי מבין אלו? התקציב? מגמות מסחר ? תחושות אישיות? הערכות אנליסטים

שער תקציב, בעת קביעתו, אמור להיות שער בר הגנה. שער זה יהיה שער הייחוס במתווה ההגנות. מומלץ לבצע פעולות גידור בסמוך ככל הניתן למועד קביעתו של שער התקציב ובכך למנוע מצב בו “השוק ברח” ולא ניתן יהיה עוד להגן על שער התקציב. לפיכך, נכון להימנע ולצמצם שימוש בתחזיות ולפעול באופן המתודולוגי הבא:

שער תקציב = מרווח בטחון* + שער פורוורד לחצי שנה משוקלל עם עסקאות קיימות

* מרווח בטחון מומלץ: 2%-3%.

נוסחה:

ביאורים:

 • W1:  שיעור החשיפה לשנת תקציב הרלוונטית שכבר גודרה.
 • W2:  שיעור החשיפה לשנת תקציב הרלוונטית שטרם גודרה. 100% = W2+ W1
 • Protected Rate: שער ההגנה הממוצע של עסקאות ההגנה הקיימות.

סוגיית תקציב הגנות

תקציב אשר מיועד ליישום תכנית ההגנות שאושרה על ידי החברה.

האם חייבים להקצות תקציב הגנות? (התשובה היא לא. אפשר ולעיתים אף רצוי לגדר ללא עלות). כיצד נחשב את התקציב המומלץ? איזה מספר “נכון”? איך נוכל להשתמש בתקציב שאושר בחכמה? האם ננצל את כל התקציב שאושר? איך סביבת השוק ושער התקציב משתלבים בסוגיית תקציב ההגנות אם בכלל?

את התקציב נכון לגזור להערכתנו מפוטנציאל הנזק המקסימאלי, var.
מודל VaR הינו מודל הוא מודל סטטיסטי אשר מספק נתון מספרי (בכסף) באשר לנזק המקסימאלי שהחברה עלולה לספוג כתוצאה מחשיפה לגורמי הסיכון, על פני תקופה מוגדרת וברמת מובהקות נתונה (CL :confidence level). גובה תקציב הגנות לשנת תקציב אמור להיות פרופורציונלי לגובה הנזק שעלול להיגרם משינויים בשע”ח.

 • את גובה התקציב ניתן לגזור כאחוז מה var ( מומלץ לקבוע תקציב הגנות של 3% מה(var .
 • השימוש בתקציב, אם בכלל, יהיה בהתאם לסביבת השוק ושערי התקציב. ייתכנו מצבים שכיחים בהם לא יעשה שימוש כלל בתקציב הגנות במצבים בהם סביבת השוק מאפשרת הגנות מלאות ורחבות. בהביט כלים פיננסיים ואופק גידור, נטה את תקציב ההגנות לתקופות לפרק זמן בינוני ארוך ולכלי גידור אסימטריים.

מודל הגנות דינאמי שנתי

טרם ביצוע עסקאות הגנה עולות שאלות רבות. כמה לגדר מסך החשיפה? מה אופק הגידור?

באילו כלים פיננסיים עלינו לבחור? מתי לבצע עסקאות? רגע.. השוק קצת מתקן, אולי נחכה קצת? כיצד נבטא את שער התקציב בתכנון מערך ההגנות אם בכלל?

נכון לפעול בצורה סדורה, באימוץ מודל הגנות ומתווה אסטרטגי מותאם,נון ביצוע ויישום הגנות לשנת התקציב. המודל נתמך במספר רב של פרמטרים המספקים מענה ברור וחד לשאלות שנשאלו מעלה.

עקרונות המודל

 1. אופק גידור של עד שניים עשר חודשים בכל עת –  יישום עקרון זה מצמצם סיכון של “רדיפה אחר השוק…”
 2. שיעורי גידור הולכים ופוחתים על ציר הזמן – קביעת האחוזים תעשה מראש, לפני תחילתה של שנה פיננסית. עקרון זה מפחית את השימוש במכשירי גידור בטווחים הארוכים יותר, ובהתאם גם מצמצם את הסיכונים הנובעים מהם.
 3. ככל ששער השוק טוב יותר בהשוואה לשער התקציב כך יגדלו שיעורי הגידור, וההפך – שער התקציב שעל בסיסו תכננה החברה את פעילותה משמש כנקודת ייחוס באם שע”ח הוא “טוב” או “רע” עבורה.
 4. עיבוי מערך הגידור –   בכל חודש יש לעבות את היקפי הגידור שנקבעו מראש לגבי טווח שע”ח שישרור בשוק באותה עת.

יתרונות המודל:

 • פועלים לפי אסטרטגיה שאושרה מראש.
 • פעולה מתודית
 • יכולת למדוד את החשיפות, הגנות ושיעור הגידור בכל רגע נתון.
 • צמצום היבטים פסיכולוגיים בפעולות גידור. הערכות, ספקולציות ואמוציות.

גלו עוד כלים חכמים

לשיחה עם מומחה

Continue Reading

Uncategorized

מהם היתרונות בעולם של ריביות גבוהות?

Published

on

שיעורי האינפלציה הגבוהים ברחבי העולם לא הותירו ברירה לבנקים המרכזיים בסביבה הגלובלית אלא לנקוט בפעולות מוניטאריות אגרסיביות ולהעלות את הריבית בקצבים מהירים. פעולות אלו הובילו בסופו של יום לסיום עידן “הכסף הזול” בו הריביות ברחבי העולם עמדו על רמה אפסית במשך שנים. התגובה לצעדים המוניטאריים האגרסיביים בהובלת הבנק המרכזי בארה”ב לא איחרה לבוא, כאשר מדד הנאסד”ק ירד מתחילת השנה בכ-30%, הדולר התחזק מול סל המטבעות בכ-11% בהשוואה לאותה תקופה, והתשואה על אג”ח 10 שנים של ממשלת ארה”ב שברה שיא של 11 שנה.

במבט חטוף, כשמסתכלים על הנתונים השוטפים, נראה כי מתווה העלאות הריבית של הבנקים המרכזיים ברחבי העולם עושה עוול לשווקים. הרי בסופו של יום, העלאות ריבית נועדו “לפגוע” במשק ולמעשה לדכא את הביקוש המצרפי של הצרכנים על ידי התייקרות הצריכה השוטפת. עם זאת, חשוב לזכור שבעולם של ריביות גבוהות יש גם לא מעט יתרונות כמו ירידה במחירי הנדל”ן וגידול בהיקפי החיסכון של משקי הבית שבסופו של דבר מיטיב את מצבם הכלכלי.

במקביל, כשהריבית במשק גבוהה, היא מייצרת אלטרנטיבות השקעה. הרי בעולם של ריביות נמוכות, המשקיעים יעדיפו להיחשף לאפיקי השקעה בעלי סיכון גבוה כדי להשיג תשואה, כמו בשוק המניות, כתחליף לריבית שמציע הבנק. אך במצב שבו הריביות גבוהות וניתן להרוויח על נכס סולידי כמו פיקדון- 4.0% על שנה אחת ללא סיכון, המשקיעים יעדיפו להימנע מהימורים על נכסים הכרוכים בסיכון ויסיטו את ההשקעות לנכסים סולידיים בטווחי זמן קצרים יותר.

הכירו את הפיקדונות של okoora

העלאות הריבית בישראל, בארה”ב ובאירופה הביאו עמן בשורה חיובית לחברות ועסקים שעובדים עם מט”ח. אותם עסקים שמנהלים קשרי סחר עם ספקים מחו”ל, מחזיקים בחשבונם יתרות מט”ח נזילות על מנת לבצע תשלומים עתידיים לצד המרות ויכולים ליהנות מתשואות אטרקטיביות בעזרת פיקדונות okoora- פיקדונות ייחודים לטווח הקצר. פיקדונות אלו נועדו לעסקים בעלי יתרות מט”ח שעתידים לבצע פעולות המרה בטווח הקצר ומחפשים תשואה אטרקטיבית במינימום סיכון.

כך למשל, יבואן ישראלי שרוכש בכל חודש דולרים על מנת לבצע תשלום לספקים, מחזיק בארנקו יתרה של 500 אלף שקלים. היבואן עתיד לשלוח בעוד כשלושה חודשים מספר תשלומים לספקים מחו”ל עבור הסחורה שעתיד לקבל ולכן עליו להמיר את היתרה שקיימת בארנקו לדולרים. בזמן שהכסף שוכב בחשבון, היבואן יכול לסגור את היתרה השקלית בפיקדון okoora לשלושה חודשים ולקבל תשואה של כ-5.7% הגבוהה ממה שהיה מקבל בבנק. עם סיום תקופת הפיקדון, במידה ושער הדולר/ שקל יעלה, היבואן יקבל את הקרן והריבית בשקלים לחשבונו וירוויח את הריבית. במידה ושער הדולר/שקל ירד – היבואן יקבל את הקרן והריבית בדולרים לחשבונו אך במקרה הזה כספי הפיקדון יומרו לדולרים, כפי שתכנן לבצע בסוף התקופה.

דוגמא נוספת היא יצואן ישראלי המקבל מספקים תשלומים בדולרים על בסיס חודשי. היצואן עתיד להמיר את הדולרים לשקלים בעוד כחודש על מנת לשלם משכורות לעובדים. בזמן שהכסף קיים בארנק, באפשרות היצואן להפקיד את היתרה הדולרית שקיימת ברשותו בפיקדון של okoora לתקופה של חודש ולקבל תשואה של כ-5.7% ובכך לשדרג את התשואה שהוא היה מקבל בבנק. עם סיום תקופת הפיקדון, במידה ושער הדולר/שקל ירד – היצואן יקבל את הקרן והריבית לחשבונו וירוויח את הריבית. במידה ושער הדולר/שקל עלה גם אז היצואן יקבל את הקרן והריבית לחשבונו אך במקרה הזה עבור היצואן תתבצע המרה אוטומטית לשקלים כפי שתכנן לבצע בסוף התקופה.

בשורה התחתונה, אין ספק שישנם לא מעט יתרונות בעולם של ריביות גבוהות, במיוחד לעסקים בעלי יתרות  מזומן שיכולים להרוויח תשואה אטרקטיבית בנכס חסר סיכון. הפיקדונות של okoora מהווים פתרון ייחודי שמתאים לחברות עם צרכי המרה שוטפים, לשדרג את התשואה שקיימת בבנק במינימום סיכון.

לשיחה עם מומחה בנושא פיקדונות

Continue Reading

כלכלת העולם

5 דברים שקרו בשוק המט”ח במהלך החגים

Published

on

עכשיו כשחגי תשרי מאחורינו, אספנו עבורכם את 5 הדברים המרכזיים שקרו בשוק המט”ח בשבועות האחרונים.

1. העלאת ריבית בארה”ב- רגע לפני שיצאנו לחופשת ראש השנה, הבנק המרכזי בארה”ב העלה את הריבית פעם נוספת ב-0.75% לרמה של 3.25%. בתגובה להחלטת הריבית, הדולר התחזק בחדות מול מטבעות העולם ושבר שיא של כ-20 שנה מול סל המטבעות ובמקביל השלים עלייה של כ-16% מול הסל מתחילת השנה:

מקור: בלומברג

בהודעה הנלווית להחלטת הריבית, יו”ר הפד הבהיר כי הבנק המרכזי בארה”ב לא יגיע לשלב של הורדות ריבית לפני שתהיה שליטה מלאה על האינפלציה. במקביל, עדכנו חברי הפד כלפי מעלה את תחזיותיהם לגבי גובה הריבית הצפויה בשנה הקרובה, מה שהוביל לעליית תשואות חדה בשוק האג”ח, למגמה שלילית בשוק המניות ולהתחזקות הדולר מול מרבית מטבעות העולם.

2. הבנק המרכזי ביפן הודיע על התערבות בשוק המט”ח– לראשונה מאז שנת 1998, הבנק המרכזי ביפן הודיע כי בכוונתו להתערב בשוק המט”ח ולמכור דולרים לאור ההיחלשות החדה של הין היפני . נזכיר כי יפן נותרה האחרונה מבין הכלכלות החשובות והמובילות בעולם עם ריבית שלילית וזאת למרות שיעור האינפלציה במדינה, אשר חצה את יעד יציבות המחירים של הבנק המרכזי ועומד על 3.0%.

הין היפני הגיע לשפל של 32 שנים מול הדולר:

מקור: בלומברג

3. העלאת ריבית בישראל- בנק ישראל העלה את ריבית הבסיס, כמצופה, ב-0.75% לרמה של 2.75%. במסיבת העיתונאים לאחר ההכרזה הסביר הנגיד כי על אף האינפלציה השלילית באוגוסט ישנן ציפיות להמשך אינפלציה חיובית. עוד הסביר הנגיד כי הוא מעדיף לבצע “FRONT LOADING”- העלאת ריבית אגרסיבית עכשיו ומתונה בהמשך. ההערכות הן כי עוד שנה רמת הריבית בישראל תעמוד על 3.5%.   

בתגובה להחלטת הריבית, השקל התחזק בחדות מול הדולר:

מקור: בלומברג

4. הפאונד נחלש בחדות והגיע לשפל של כל הזמנים מול הדולר- הבנק המרכזי של בריטניה הכריז על סיום תכנית רכישות אג”ח ארוכות ב-14.10 והודיע כי ירכוש אג”ח ממשלתיות בכל כמות שתידרש עד לתאריך הנ”ל. עם הכרזתו של הבנק המרכזי פוחת המטבע המקומי באופן חד ורשם שפל של כל הזמנים מול הדולר:

מקור: בלומברג

5. פרסום נתוני אינפלציה בארה”ב ובישראל- ביום רביעי האחרון פורסמו נתוני האינפלציה בארה”ב לחודש ספטמבר. בקצב שנתי, מדד המחירים לצרכן בארה”ב עלה ב-8.2% וזאת בניגוד לתחזיות המוקדמות שציפו כי שיעור האינפלציה יעמוד על 8.1% (נתון קודם- 8.3%). בקצב חודשי, המדד עלה ב-0.4% (צפי- 0.2%, נתון קודם- 0.1%). אומנם הפער בין התחזיות המוקדמות לבין הנתונים בפועל היה קטן , אך נראה כי המשקיעים כבר הפנימו כי האור בקצה המנהרה בכל הנוגע לירידה בשיעורי האינפלציה עוד רחוק. בהמשך לפרסום נתוני האינפלציה המאכזבים, מדדי המניות המרכזיים בארה”ב רשמו ירידות שערים , תשואות האג”ח זינקו והדולר התחזק מול מרבית מטבעות העולם.

במקביל, ביום שישי האחרון פורסם בישראל מדד המחירים לצרכן של חודש ספטמבר אשר נותר על שיעור של 4.6% בקצב שנתי, בהתאם לצפי המוקדם. עם זאת, בהסתכלות חודשית, המדד הפתיע כלפי מטה כאשר עלה ב-0.1%. בהסתכלות על סעיפי המדד, סעיף הדיור המשיך להאיץ כאשר עלה ב-0.6% וזאת על רקע עליה של 0.6% בסעיף שירותי דיור בבעלות, וזינוק של 0.7% בסעיף שכר דירה. סעיפים בולטים נוספים היו סעיף ריהוט וציוד לבית זינק אשר זינק ב-0.6%, סעיף פירות וירקות שעלה ב-2.2%, מחירי הלבשה והנעלה שעלו ב-0.3% וסעיף הבריאות אשר זינק ב-1.0% על רקע עליה במחירי הביטוחים. מנגד, מחירי המזון ירדו בספטמבר ב-0.4% וזאת על רקע ההוזלות המסורתיות לפני חגי תשרי.

בניגוד לשאר הסביבה הגלובלית, קצב האינפלציה בישראל עודנו נמוך אך עדיין רחוק מיעד יציבות המחירים של בנק ישראל. במבט קדימה, על פי התחזיות, מדד המחירים לצרכן של חודש אוקטובר צפוי להאיץ לכיוון של 4.9% כך שסביר שנראה בהחלטת הריבית הקרובה של בנק ישראל (21.11) העלאת ריבית נוספת של 75 נ”ב.

לשיחה עם מומחה

Continue Reading

הפופולריות

כל המידע המוצג בדף זה, בין אם בצורת מאמרים, קטעי וידאו, פרסומים, טוקבקים או מדיה דיגיטלית/אלקטרונית אחרת, לרבות קישורים לאתרים חיצוניים, הינו מידע כללי בלבד. המידע המפורסם בדף זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, מס, חשבונאי או המלצה, הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או נכסים פיננסים ו/או מוצרים פנסיוניים מכל סוג, ואין בו בכדי להוות תחליף לייעוץ כדין המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם ו/או מקרה ו/או עסקה וכיוצ"ב. הכותבים ו/או מי מטעם ו/או כל גוף הקשור, במישרין או בעקיפין, לכותבים אינו מתחייב כי המידע הינו מדויק, אמין ושלם או שהדעות או הניתוחים הכלולים בו מייצגים את דעתם של הכותבים. כל העושה שימוש במידע הנ"ל עושה זאת על דעתו ועל אחריותו הבלעדית. הכותבים ו/או כל גוף אחר הקשור לכותבים, במישירין או בעקיפין, לא יישאו בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה מהיסמכות או שימוש במידע, בדעות או בניתוחים האמורים.

שלח
הירשם לניוזלטר שלנו
הירשם לניזולטר
אני מסכים להצטרף לרשימה
שלח